Sverige utnyttjar inte sin potential, vilket drabbar oss ekonomiskt

Hur väl anpassade är de svenska ramvillkoren? Den frågan ställer Entreprenörskaps-utredningen i sitt kapitel två. Svensk ekonomi utvecklas väl, jämfört med andra länder, efter finanskrisen ”the Great Recession”, som började för 8 år sedan. Men vi utnyttjar inte vår potential, så vi borde varit ännu bättre. Här hänvisar utredningen bl a till Charles Edquists analys av våra FoU-satsningar. vi får lite i retur för stora forskningsinsatser.

En annan potential, som inte nyttjas, är att många har idéer till nya företag, fler än i USA relativt sett. Men tilltron till den egna förmåga, i kombination till ramverket, gör att företagsstarterna inte alls matchar idéerna och möjligheterna. En paradox. Med ett bättre ramverk för innovationer och entreprenörer skulle detta kunna ändras på, tror utredningen.

En svårighet, som lätt underskattas är den sammanpressade lönestrukturen i Sverige. Högskoleutbildades inkomster är lägst i Sverige, jämfört med genomsnittslönen, bland alla OECD-länder. Det är lätt att vi, genom en för närvarande god ekonomisk utveckling, underskattar kraften i den pågående globala utvecklingen.

Risken för att halva befolkningen i Sverige, och andra länder skulle bli arbetslösa, pga datorisering och robotisering tror inte Utredningen på. Man hänvisar till en OECD-studie ämnet, som snarare hamnar under 10 procent. Den studien är väl värd att läsa.

En annan fråga utredningen tar upp är framtidens arbetsmarknad. Hur stor kommer den moderna gig- och delningsekonomin bli? Stor, kanske dominerande, tror utredningen. Idag är den dock knappt en miljon i USA, enligt Utredningen. Men här måste jag invända, för studier ger vid handen att den redan är 15 gånger större. Alan B. Kreuger och Lawrance F. Katz har för NBER gör en analys fram t o m 2015 som tyder på 15,8 procent i slutet på det året. Business News Daily går igenom utvecklingen och ger en mycket illustrativ bild över the Gig Economy, som den nu kallas.

De svenska ramvillkoren behandlas också, där utredningen konstaterar hur viktiga  institutionerna är för företagandet. Sverige har väl fungerande institutioner, men det är ändå behov av förbättringar. Det utredningen kommer att se på är:

 • arbetsmarknaden
 • socialförsäkringssystemen
 • kompetensförsörjningen
 • konkurrenssituationen
 • regelbördan
 • bostadsmarknaden
 • infrastrukturen
 • skattesystemet
 • intellektuella rättigheter

 Fortsättning följer.

 

 

Varför en entreprenörskaps-utredning?

Bakgrunden till Entreprenörskaps-utredningen anges givetvis i de direktiv som regeringen angivit (5 febr 2015), och som styrt utredningsarbetet. Så här inleds direktiven:

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för tillväxt och jobbskapande. Förmågan att vara innovativ och att sälja unika och kunskapsintensiva varor och tjänster är avgörande för Sveriges ekonomi och svenska företags tillväxt.

Så entreprenörskap och innovation är således ”avgörande för Sverige ekonomi”

Detta utvecklar utredningen på ett elegant sätt i sitt första kapitel ”Det svenska innovations- och entreprenörskapsklimatet”. Den påpekar att entreprenörens roll i den dynamiska tillväxtprocessen har reviderats radikalt under de senaste två decennierna. Tidigare var det storföretagen och massproduktionen som hade tillväxtrollen.

Kunskap, brett definierat, är bränslet och entreprenören är motorn i den dynamiska utvecklingsprocessen. För kunskap i sig leder inte till tillväxt, utan den måste omvandlas. Detta kan ske, menar utredningen, inom ramen för ett entreprenörs- och innovationspolitiskt ramverk. Här krävs kunskapshöjande åtgärder, liksom kunskapsomvandlande.

Utredningen påpekar  att de individuella drivkrafterna måste få betydligt större utrymme i den ekonomiska politiken. Entreprenören är avgörande för att Sverige ska kunna bygga attraktions- och konkurrenskraft i en globaliserad värld.

Sedan följer i kapitel 1 en utomordentligt pedagogisk redovisning av ekonomisk tillväxtmodeller:

 • Efterfrågedriven tillväxtpolitik
 • Kunskapsdrivna tillväxtmodeller
 • Schumpeters betydelse
 • De evolutionära tillväxtmodellerna
 • Emiriska resultat
 • Tillväxtmodellernas implikationer för ekonomisk politik

Entreprenören interagerar med övriga insatsfaktorer (som regler och skatter) vilket gör att de tillsammans blir ett odelbart ”knippe” (bundle på ekonomspråk). Det finns därför skäl att betrakta entreprenören som en egen produktionsfaktor. Tillsammans med de tre ursprungliga; arbete, kapital och jord.

Sedan avslutar utredningen denna redovisning av hur ekonomisk tillväxt sker med att dra slutsatser. Främjarsystemet bör ha fokus på de samhällsekonomiska effekter. Här vill jag notera att forskning ger spillover-effekten – i form av nytta hos kunder och samhället – som är ungefär 25 gånger större än entreprenörens eller företagets vinst. Denna effekt finns angivet i betänkandet, men inte storleken.

För att främjarsystemet ska kunna bli effektivt måste just effektutvärdering ske, vilket sällan är fallet nu. Utredningen har bett Tillväxtanalys om ett underlag för denna bedömning, och deras rapport visar på en nästan total avsaknad av målformulering och effektutvärdering. Men notera att språket och slutsatserna är väldigt diplomatiska. Det är Tillväxtverket och Vinnova som saknar effektutvärderingar av alla de program och insatser som görs.

Ett bra system för entreprenörer och innovationer tillsammans med en rad främjande-insatser ligger i allas intresse, slår utredningen fast. Det har historiskt bidragit till hög levnadsstandard med ett stigande välstånd.

Detta blogg-inlägg är den första i en serie om Entreprenörskapsutredningen, som media ännu inte observerat.

 

Ska framtiden begravas i Sverige?

Alla är överens om att entreprenörskap och därigenom också innovation är framtiden. Det är vad vi kommer att leva av framöver. Det beskrev regeringen den 5 februari 2015 i direktiven när Entreprenörskapsutredningen tillsattes. Så här skrev regeringen:

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för tillväxt och jobbskapande. Förmågan att vara innovativ och att sälja unika och kunskapsintensiva varor och tjänster är avgörande för Sveriges ekonomi och svenska företags tillväxt.

Entreprenörskap är alltså avgörande för Sverige ekonomi – om man får tro regeringen.

Vad händer så när utredningen läggs fram? Jo följande:

Så intressant är  framtiden i Sverige.

För att ge åtminstone mina läsare en insikt i utredningen, så kommer jag publicera bloggar där olika delar av utredningen ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” beskrivs. En tryckt upplaga finns tillgänglig om cirka två veckor enligt sekretariatet.

Utredningen ska i sin helhet gå på remiss och instanserna får 3 månader.på sig att avge sina synpunkter. Ska bli intressant se vad de säger om vårt system som avgör vår framtid.

Har Du synpunkter redan nu, så är Du mer än välkommen!

Europas 10 viktigaste digitala kluster

Vi kan glädja oss åt att Sverige är med genom Stockholm är med bland de 10 viktigaste digitala klusters i Europa. Det är ScienceBusiness, en Bryssel-baserad vetenskaplig tankesmedja i Bryssel, med mycket gott anseende som gjort rankingen. Sponsor och digital rådgivare har företaget Huawei varit.

Rapporten heter ”Ten Tech Hubs” med under rubrik ”European wireless clusters that make industry and jobs grow”. Vet inte om Du kan ladda ned rapporten den vägen, så jag ger här en annan möjlighet där man måste notera sig för att få en länk till rapporten. Det ska sägas att rapporten på 40 sidor är väldigt intressant att läsa. Och den borde onekligen en måste-läsning för alla som sysslar med kluster, digital utveckling och industriell utveckling.

Viktiga faktorer i bedömningen av hur av dessa klusters är miljön i form av stora och små företag, entreprenörer, institut och akademier. Men också den lokala basen i form av regioner, möjlighet till marknad och finansiering eller stöd. Men även kulturella faktorer vägs in, och mycket annat, som framgår i rapporten. Här är områdena preciserade:

 • Investering i utbildning
 • Offentligt stöd till forskning
 • Möjlighet till sådd-finansiering
 • Skattesystemet
 • Integrationen av forskningen med EU

Efter denna ranking så hamnar Sverige på en delad 7e plats av de 10 ”hubbarna”. Här är dessa:

Köpenhamn

Tallinn

Revieran

Berlin

München

Dublin

Barcelona

Stockholm

Rotterdam

Stor London

Entreprenörskapsutredningen föreslår politiken för framtiden

Att läsa Entreprenörskapsutredningen är både deprimerande och stimulerande. Analysen av hur det ser ut idag gör ingen glad, utom möjligen bakåtsträvare och jurister. Men förslagen kan ge Sverige en god framtid. Om de genomförs.

Vi får se när det går att skicka denna blogg, eftersom Näringsdepartementet dröjer med att lägga ut utredningen på sin hemsida. Trots att den överlämnades av utredaren Pontus Braunerhjelm till näringsminister Mikael Damberg på måndagsförmiddagen. (Men det fungerar dåligt som vanligt på regeringens urusla hemsidor).

Sent måndag eftermiddag nådde Entreprenörskapsutredningen näringsdepartements hemsida. Läs del 1, ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” del 2 är en genomgång av juridisk art med författningstexter och obestånds-lagstiftningen, och länk finns här. Därför gick min blogg ut nu, på tisdag morgon.

Utredningen, på dryga 300 sidor (del 1) är en spännande och nyttig läsning. Där finns en rad förslag på hur ramverken kan stärkas för konkurrens och marknadsinträde, hur kompetensförsörjningen kan förbättras, hur regleringar borde hanteras, boendet förbättras och infrastruktur samt digitalisering utvecklas. För att underlätta rekonstruktion av företag presenterar utredningen en rad förslag.

Utredningen förslår tydliga incitaments-baserade strukturer där anslag kopplas till prestation.  Ett viktigt konstaterande gör utredningen på sidan 21:

Vi argumenterar kraftfullt för att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen måste bejakas. Försök att bromsa utvecklingen kommer att vara lönlöst och försvaga Sveriges konkurrenskraft och bromsa den ekonomiska utvecklingen.

Skatterna är belysta i utredningen, men utan skarpa förslag. Läsaren får dra sina egna slutsatser. Men tar inte politikerna intryck så händer kanske detta enligt utredningen:

”då riskerar (vi) på sikt att urholka konkurrens- och attraktionskraften i Sverige”

Hoppas att politikerna tar till sig den kraftfulla varningen.

Utredningen föreslår en instans, i likhet med det Finanspolitiska Rådet, med uppgift att bevaka att  de svenska villkoren för entreprenörskap är internationellt konkurrenskraftiga. Ett Entreprenörskaps-Råd (det namnet anges inte).

I övrigt viktiga förslag:

 • En effektiv funktionsupphandling
 • Nationella prioriteringar för samhällsutmaningarna
 • Utbildningen måste få kvalitet
 • Forskningsanslagen till universiteten bör konkurrensutsättas till 50 procent
 • Ett effektivt och sammanhållet konkurrenskraft
 • Effektiv utvärdering av främjandeinsatserna, vilket inte sker idag

Och mycket annat viktigt. Det är bara att läsa och ta till sig.

I morgon onsdag, den 19 oktober klockan 08.00 håller Entreprenörskapsforum ett seminarium om den nya utredningen. Med ordföranden Pontus Braunerhjelm. Det finns troligen några platser kvar. Här är länken.

Näringslivets organisationer förråder landets entreprenörer

När frågan om personaloptioner nu ska avgöras, genom att regeringen lägger en proposition i ärendet, så sviker näringslivets organisationer företagen. Den kritik som riktats mot Incitaments-utredningen, när förslaget till personaloptioner publicerades i våras, står inte organisationerna fast vid.

Utredningen bör kastas i papperskorgen skrev Braunerhjelm och Henrekson i Dagens Industri den 8 april.

Här är Svenskt Näringslivs remissvar, genom Näringslivets Skattedelegation. Ett mesigt yttrande, som Damberg kommer ta till intäkt för att allt är frid och fröjd. Ett förräderi mot både landets entreprenörer och ekonomisk tillväxt. I Näringslivets skattedelegation ingår :Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv, * Svensk Industriförening, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Fastighetsägarna Sverige

Den 11 april i år skrev Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon i ett öppet brev till regeringen:

Att skattereglerna i praktiken i Sverige gör det omöjligt med personaloptioner är väl känt och därför har en utredning arbetat med denna fråga under flera år. De har nu presenterat sitt förslag och det finns tyvärr bara en sak att göra med utredningen: kassera den omedelbart!

Dagen därpå höll Ny Teknik sin stora tillställning ”33-listan”, där Mikael Damberg talade. Han varnade för alltför stark kritik mot optionsförslaget, för då hamnar det i papperskorgen. Och näringslivets organisationer anpassar sig och skriver snälla remissvar. Så inleder man sitt yttrande till regeringen:

Näringslivets skattedelegation (NSD) tillstyrker samt föreslår vissa förbättringar av förslaget om kvalificerade personaloptioner.

Företagarna är något mer kritiska i sitt remissvar, men talar bara om ”vissa förbättringar”. Ska det bli en meningsfull beskattning av personaloptioner så behövs det rejäla förändringar i det lagda utredningsförslaget. Det vet alla. Se vad företagens organisationer tidigare sagt, både i yttranden, artiklar och rapporter. Men detta står inte näringslivets organisationer fast vid idag. Och då blir det ett system som gläder alla skattejurister.

Riskkapitalföreningen, SVCA, säger i sitt remissvar att de ”tillstyrker delvis utredarens förslag med vissa ändringar”. Med dessa mjuka skrivningar förstår inte regeringen att man menar allvar, och det gör man kanske inte heller.

Tack säger Regeringen och Mikael Damberg och lägger snart fram ett helt odugligt förslag.

Ridå

PS Notera också att Entreprenörskaps-utredningen med professor Pontus Braunerhjelm som utredare läggs fram idag. Läs Dagens Industri ”Regeringens politik är ett dråpslag för entreprenörer”.

 

Intressanta kommande seminarier

Tidigare har jag ofta tipsat om kommande seminarier, men under senare tid har tipsen lyst med sin frånvaro. Det vill jag korrigera nu.:

Först seminariet längst bort: ”Swedish Economic Forum 2016” som ordnas av Entreprenörskapsforum torsdagen den 24 november klockan 13.00 – 17.00. Ämnet är ”Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap”. Med fokus på de ekonomisk-politiska möjligheter och utmaningar som migrationen ställer på Sverige. Rapporten belyser frågor som lönebildningens betydelse för entreprenörskap bland nyanlända. Och flera andra perspektiv för de nyanlända medborgarna.

Nästan lika långt bort ligger IVA:s lunchseminarium på temat ”Integration – kompetens för svensk konkurrenskraft”. Måndagen den 21 november klockan 12.00 – 13.30. Med deltagande från bl a näringsminister Mikael Damberg och Carl Bennet. Värd är IVA:s Näringslivsråds ordförande, Eva Hamilton.

Spelplan Europa” heter Vinnovas stora höstseminarium, som går av stapeln den 26 oktober. Det har, som namnet antyder klart fokus på Europas, Forskning och innovation är i fokus. Det är återstoden av Horizon 2020, med alla de samhällsutmaningar som där finns i programmen, som kommer att presenteras och diskuteras. Språket är engelska. Vad som händer med Ramprogram 9, efter Horizon 2020 kommer inte med på agendan.

Sedan kommer vi till ett annat seminarium, anordnat av Entreprenörskapsforum, men som hålls redan nästa vecka; En presentation och diskussion om Entreprenörskaps-utredningens förslag, som offentliggörs nu på måndag.  Onsdagen den 19 oktober, klockan 08.00 – 09.30 hålls seminariet ”Entreprenörskapsutredningen: Så säkrar vi svensk förnyelsekraft!” 

På måndag – tisdag nästa vecka anordnas den årliga Industridagen, Den går av stapeln i Malmö med både statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikeal Damberg som medverkande. För sent att anmäla sig, dock. Underligt nog kolliderar denna industridag med Tillväxtverkets årliga ”Stora Tillväxtdagen”. Med rubriken ”En ny spelplan för näringslivet”. Där är det också för sent att anmäla sig, och den är dessutom fullsatt, vilket jag inte tror Industridagen är.

För ordningens skull: Jag tar gärna emot tips på intressanta seminarier eller tillställningar av andra slag.

Smart Samtal om ledarskapet

Smarta Samtal heter en frukostserie som Mia Odabas ordnat under två års tid. Senaste, igår, torsdagen den 13 oktober. Ämnet för dagen löd; ”Vilka fel får ledare göra idag?”

Kvartetten på scenen var Jan Larsson, Socialdemokraternas valledare. GPs stjärnskott Alice Teodorescu. Vidare Björn Rosengren, fd minister, TCO-ordförande och direktör i Kinnevik och Pernilla Petrelius Karlberg , som forskat om ledarskapet. Samtalet skedde som vanligt under ledning av Mia Odabas, som har ett fantastiskt sätt att med mjukt språk plocka fram sanningar.
 Vilka var dessa sanningar? Jo, vi behöver modiga ledare, som inte är ängsliga, och som inte låter sig styras av medialogiken medialogiken. Björn Rosengren fick vara det levande exemplet på scen som visade att man kan hantera media. Viktigast, tyckte Rosengren var att han aldrig gjorde något olagligt, men kanske en del olämpliga ting, eller uttalande. Nattklubben var ett exempel, ”Norge är den sista Sovjetstaten” ett annat. Och viktigt: Han hade sin ledare bakom sig, som inte lät media fälla en minister, Göran Persson.
 Själva samtalet gick mycket längre än till vilka fel en ledare får göra. Det blev underförstått en fråga om hur Sverige kan utvecklas bättre, utan att media låter styra oss. Göran Persson framstod som Ledaren med stort L.  Det goda exemplet. (och i foajén var det många som ville ha honom tillbaka). Men var finns näringslivets ledare? frågade alla, En sådan saknas. Ingen i panelen kunde hitta honom, men han finns faktiskt: Näringslivets Göran Persson heter Leif Östling. Tyvärr fick jag inte tillfälle säga detta, utan nyttjade #-taggen på Twitter. Efter seminariet höll alla i panelen med mig, inklusive moderatorn.

Ett antal viktiga reflektioner gjordes i samtalet:

 • Idag ställs inte krav på vad politikerna åstadkommer. Bara att de privat är fläckfria. (Alice Teodorescu)
 • Vad  en ledare gör socialt är avgörande. (Björn Rosengren)
 • En ledare måste våga vara sig själv. (Jan Larsson)
 • Analysera vad politikerna gör och inte gör, i sin yrkesroll. (Pernilla Petrelius Karlberg)

 

 

 

It is the OECD, stupid

För att anspela på It’s the economy, stupid. Utgångspunkten debattinlägg idag i Dagens Industri om Ericsson. ”Ericsson är bara början” skriver Magnus Höij, som är VD för Svenska teknik. och designföretagen. Han lyfter just OECD:s rapport om Sverige som säger att vi inte lyckas omvandla kunskap till innovationer och jobb.  Men OECD-rapporten, eller rapporterna, både 2012 och 2016, ger Sveriges innovationssystem och universiteten underkänt.

Det är kanske dags att ta upp detta i regeringskretsen, och givetvis i första hand av de ansvariga ministrarna, Hellmark Knutsson och Damberg. Men tyvärr kommer den Forskningspolitiska propositionen, som troligen läggs på riksdagens bord den 10 november, helt bortse från OECD:s analys och alla förslag till åtgärder.

Sedan påpekar Magnus Höij i sin artikel följande:

Ledande politiker borde ha tagit fram en strategi för att främja omställningen från industri- till kunskapssamhälle för årtionden sedan. Som land riskerar vi att tappa i konkurrenskraft om vi inte förmår ta tillvara möjligheterna i det skifte som nu pågår.

Det är bara att hålla med. Det borde i vart fall finnas med i den FoU-proposition som nu kommer, som ska ha ett 10-årigt perspektiv. Men det kommer tyvärr att saknas.

Vad regeringen, tillsammans med Alliansen, borde göra är: När Forskningspropositionen ligger på bordet så jämför man den med OECD:s alla förslag. Därefter borde det komma en Forskningspropostion 2.0, som utvecklar allt som saknas i den lagda propositionen, med skarpa förslag. Det räcker inte att man säger: Det tar vi med i nästa propp, som kommer om 4 år. världen väntar inte medan Sverige utreder….

Det finns förslag på bordet idag som skulle hjälpa Ericsson, och hela näringslivet, med fokus på digitalisringen. Där pågår ett arbete på berörda departement, dvs Närings- och Finansdepartementet (Eriksson och Shekarabi), men detta måste få ett nationellt stuk. Inte bara bli stuprör tillsammans med Vinnova och andra. Helhetsgreppet krävs!

När blir blockchain ett ord i allas mun?

Svaret vet vi inte. Kanske blir blockchain synonymt med kontrakt eller transaktioner. För inte så länge sedan visste ingen vad 3D-printer var, men idag vet de flesta som sysslar med industri eller ekonomi vad detta begrepp innebär. Men effekten vet vi lite om än.

Så kan det också bli med blockchain. Det framgår av professor Johan Eklunds förord till en rapport  med just titeln ”Blockchain”, med tillägget ”decentraliserad”. Utgiven av Entreprenörskapsforum, som höll ett seminarium i veckan i frågan. Det är inte lätt att förstå tekniken, men innebär ett protokoll under alla faser av transaktioner eller händelser (som kontrakt), och som inte i efterhand kan korrigeras eller manipuleras.

För Dig som enkelt vill förstå själva tekniken som möjliggör blockchain, så rekommenderar jag Saras blogg. Det är tekniknörd, Sara Hellman, som gjort denna enkla introduktion, och Du absolut ska se på videon som är på sex minuter.

Många  jämför idag  blockchain med internets framväxt. Blockkedjan, om den kan utvecklas säkert även framöver, kan revolutionera finansiella transaktioner, juridiska dokument och äganderätter. I rapporten, som främst beskriver den tänkbara användningen av tekniken, sägs att blockkedjan är global, digital, okorrumperad och behandlar alla lika.

Det viktiga, förutom att säkert dokumentera en process, ligger i att man kapar behovet av mellanhänder. Tredje part behövs inte om blockkedjan utvecklas i stor skala. Där är vi inte alls ännu, men lika dant var det med internet, som är fascinerande. Det började så smått på 1950-talet, för att följas av Arpanet 1969. Sedan föddes internet år 1974, genom ett protokoll, där Vinton Serf var den ledande forskaren av tre. (Nobel-pris?)

I rapporten hävdar författarna att blockkedje-tekniken kan fundamentalt förändra hur data kan hanteras. Därför måste följande policy-rekommendationer lämnas:

 • Regleringar och skatteregler måste möjliggöra den nya tekniken
 • Alla intressenter som företag, entreprenörer, statliga myndigheter och individer bör stimuleras utveckla blockkedjan så att den kan bli ”hamnen” för säkrare transaktioner och avtal.
 • De svenska universiteten, och myndigheter som Vinnova, måste utveckla tekniken utifrån sina förutsättningar.
 • En riktad utbildning är angelägen för att Sverige ska hålla jämna steg med utvecklingen.

Författarna till rapporten:

 • David Bauman  Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och mekatronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Pontus Lindblom Civilingenjörsexamen i teknisk biologi och disputerad forskare vid Linköpings Universitet.
 • Claudia Olsson VD och Grundare Exponential Holding AB, Associate Faculty Singularity University European David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission. Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm.

Allra sist: McKinsey har gjort en intervju som visar hur blockchain kan förändra världen.