Beröringsskräck saknas hos regeringen – bra

När jag skriver bloggar så är det svårt att vara positiv, även om jag försöker vara kreativ och se lösningar. Det gällde både på den förra Alliansregeringens tid och dagens regering. Och på ett område var den förra regeringen dålig, den hade beröringsskräck. Ville inte ta i näringslivet. Näringslivet var ett särintresse. Där är dagens regering mycket mer pragmatisk och realistisk, vill jag påpeka.

Låt oss se på digitaliseringen. Där händer en hel del, där regeringen vågar göra insatser. Låt mig ta några goda exempel, för att avsluta med ett skräckexempel.

Detta är bara en del av de initiativ som regeringen tagit för att främja digitaliseringen. Ett samrådsorgan inrättades redan förra året:

  • Digitaliseringsrådet, som är ett transparent organ, som kan hjälpa till utveckla digitalisringen, särskilt för privat sektor.

Utifrån givna förutsättningar är digitaliseringsarbetet som regeringen gör inte dåligt. Helheten saknas dock. Men ”hands on”  präglar regeringen, dvs avsaknad av beröringsskräck. Vilket är positivt. Mycket av det som sker är dock inte känt, därför kan dessa rader.vara intressanta.

Det finns en så kallad Digitaliserings-strategi, som regeringen beslöt i maj 2017, men den är ett skämt, en halvbra B-uppsats.. Se tidigare blogg. Här redovisas också den stuprörs-digitalisering som sker..

Sammanfattning: Ett helhetsgrepp erfordras. Så riktigt bra är det inte. Även om mycket görs. Ett steg emot en samordning kan har kommit idag. En Chief Digital Officer har utsetts av regeringen. Hon heter Åsa Zetterberg, kommer ha sitt säte på Statsrådsberedningen, och lyda under statsminister Stefan Löfven, men också under digitaliserings-minister Peter Eriksson. Vi får se vilket mandat hon får, och vilken kraft han kan verka med. Dagens Industri skriver om detta; Hela Sveriges IT-chef

Statsråd ger utredning skulden för egen försumlighet

Donationsutredningen, med Anders Milton i spetsen, kom med sin utredning för två och ett halvt år sedan, i september 2015, enligt DN idag. Nu talar statsrådet Annika Strandhäll om en ”misslyckad utredning”. I stället är det statsrådets (Gabriel Wikström som fick lämna regeringen i somras) och socialdepartementets misslyckande som ligger bakom fördröjningen av en ny donationslagstiftning. Eller egentligen regeringens bristande arbete, som jag tidigare påpekat i otaliga bloggar.

Nu sägs det att grundlagsjurister på Justitiedepartementet gjort analysen att förslaget skulle kunna strida just mot grundlagen. Här finns dock några reflektioner:

  • Varför har dessa grundlagsjurister väntat i mer än två år innan de påtalar problemet – en strid mot grundlagen
  • Att jurister på justitiedepartementet tror sig se grundlagsproblem behöver inte betyda att så är fallet. Den föreslagna processen, när det är klart att en patient inte överlever, finns i flera andra länder, och de torde ha samma typ av medborgarskydd som den svenska grundlagen ger.
  • Kanske är de jurister, som helt plötsligt upptäckt grundlagsproblematiken, inte de skarpaste knivarna i lådan. En prövning ”högre upp” borde ha skett.

Redan när utredningen arbetade togs frågan, om den föreslagna donations-lagstiftningen skulle kunna strida mot Europa konventionen om de mänskliga rättigheterna, upp. Men, då konstaterades, att eftersom flera andra länder i Europa fått klartecken, så borde samma process kunna accepteras i Sverige. (Och då avfördes den frågan)

Nu har Strandhäll, enligt DN idag, tillsatt en kompletterande utredning. Men ingenting finns att läsa på regeringens hemsida. Där detta ska redovisas (fungerar inte heller som det ska),

Och, kan man konstatera: Utredningen gick på remiss, och ingen hade en invändning mot förslaget, bortsett från Lunds Juridiska fakultet. Men det rörde inte den fråga som nu är aktuell. Sedan sker en ny-utredning efter mer än två år……..Tala om långbänk. Och ett mindre väl fungerande regeringskansli.

Nu ska ett seminarium hållas i Lund, nästa tisdag, den 13 februari, för att belysa juridiken under medverkan av just ”högre” och mer kompetenta jurister. Där medverkar såväl Johan Munck, tidigare ordförande i Högsta domstolen och Sten Heckscher, fd ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen.

 

Brexit blir alltmer osannolik

Det blir Brexit, men ändå inte. När jag tidigare skrev ”Det blir ingen Brexit”, så var det många som reagerade. Och därför vill jag förtydliga, men också ta fram nya händelser av betydelse.

UK kommer att lämna EU formellt, dvs Brexit inträder. Men, det blir fortfarande så nära relationer att något brott med EU i verkligheten inte uppstår. Däremot kan det givetvis bli komplikationer,

Nere i Davos, bara minuterna innan Theresa May talade i den stora hörsalen, framträdde Storbritanniens finansminister Philip Hammond inför en samling brittiska företagsledare . Där krävde Hammond en mjuk, ”soft”, Brexit, som skulle innebära ”very modest” förändringar i UK:s relation till EU. Skälet till hans anförande var att lindra effekterna av premiärminister Mays tal kort därefter. (Tala om krypskytte)

Nu har ytterligare en käpp i hjulet för en verklig Brexit kommit genom att den brittiska regeringen, läs May och hennes hårdföra kumpaner, nu vill ha en automatisk rättighet att säga nej till alla förändringar i EU-regleringar som kan ske under Brexit-förhandlingarna.  EU:s företrädare har redan sagt blankt nej till ett sådant upplägg.

Nu gör Theresa May ett desperat utspel. Idag påbörjar hon ett besök i Kina för att träffa Xi Jinping och utveckla ländernas handelsrelationer.. Hon verkar tro att Kina skulle kunna ersätta EU för Storbritannien. Ridå, skulle jag vilja säga. Visar på en svaghet, som hon inte själv tycks förstå.

På resan till Kina i natt har Theresa May kommenterat de utvärderingar som regeringen gjort om effekten av Brexit på Storbritannien. Hon har lovat parlamentet att redovisa dessa konsevensanalyser. Men, nu säger hon att de ska offentliggöras först sedan Brexit-förhandlingarna är avslutade. Detta visar på ytterligare svagheter, och kommer att röra upp en stor debatt. Varför mörka effekterna?

Det dröjde inte länge förrän utredningarna läckte. Storbritannien kan förlora en ekonomisk tillväxt på mellan 2 och 7 procent av BNP. DN avslöjar att EU-kommissionen beräknat UK:s utträdeskostnader  – som landet ska betala – till hela 50 miljarder euro.

Migrationsverket struntar i Migrationsöverdomstolen

Den 13 december beslöt Migrationsöverdomstolen i två domar att ändra på Migrationsverkets beslut.

Mål UM 1350-16, som gäller Danyar, en pizzabagare, som varit i Sverige 2013

Mål UM 10747-17 som gäller ett liknande ärende.

Det gäller uppehålls- och arbetstillstånd, trots att arbetsgivaren i båda fallen marginellt låtit den anställde få sämre villkor än som gäller i branschen, på grund av misstag. Något som i båda fallen justerats av arbetsgivaren snabbt. Så här konstaterar Migrationsöverdomstolen i sin dom rörande Danyar:

Migrationsöverdomstolen anser sammanfattningsvis att den helhetsbedömning som ska göras utmynnar i att de grundläggande villkoren för DM:s arbetstillstånd har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Några andra skäl mot att bevilja uppehållstillstånd har inte framkommit. Detta innebär att förutsättningarna för att förlänga hans uppehålls- och arbetstillstånd är uppfyllda och att beslutet om utvisning ska upphävas. Överklagandet ska alltså bifallas.

Den andra domen kommer till samma slutsats. Det är helheten som ska bedömas. Detta ska nu Migrationsverket rätta sig efter, men vad händer då?

Jo, Migrationsverket skickade ut en presskommuniké en dryg månad senare och säger att Verket inte ännu kunnat analysera domarna. Det kan inte ta mer än någon timme att läsa igenom (kolla själv) och rätta sig efter domstolens beslut. Vad Migrationsverket gör är inget annat än domstolstrots.

Att detta är viktigt, och inte ”bara” berör de två ovan nämnda, visas av att hela 3.000 arbetare utvisades från Sverige förra året. Merparten på grund av bagatell-förseelser från arbetsgivarens sida.

Det drabbade inte bara dessa 3.000 individer, och deras familjer, utan både företag och vårt land förlorade ett antal miljarder i produktion. Och vi som är så angelägna om integration…

Konstateras kan också att Migrationsverket uppenbarligen inte tolkat lagen rätt tidigare när Verket utvisat folk på grund av petitesser.

Ett minst lika stort ansvar för sakernas tillstånd har dock regeringen. Enligt gällande grundlag kan regeringen ingripa, men har inte gjort det.. Se mina bloggar i höstas.

 

Vad hände i Davos?

Först kan man undra vad Donald Trump sa. Det går att höra hans entimmes långa anförande. Men mest intressant är nästan att läsa vad hans främste kritiker, The New York Times, skriver:  Trump, in Davos Speech, Sticks to Script as He Declares America Open for Business

Ett sammandrag av det viktigaste från Davos, kortfattat, men med länkar, hittar Du här:

 Davos viktigaste inslag

Sydafrika uppmärksammades inte alls av svenska medier, och då verkar inget ha skett. Men, så är inte fallet. En kortrapport i Sunday Times ger intressant information: South Africa in a ”new era” En krönika från igår i Business Report, i Cape Times ger en ganska dyster bild, men allt beror på när Cyril Ramaposha ersätter Zuma, men också hur regelverket kan förändras.

 

Ska framgångsrika ALMI stoppas av Mikael Damberg?

Nog är världen underlig alltid. Sedan länge har politikerna varit bekymrade för att det statliga riskkapitalet inte kommer till användning, stora delar ligger bara för fäfot. En utredning började redan 2011, och som en konsekvens av det arbete som följt bildas nu Saminvest. Men hela tiden har en fungerande verksamhet funnits, statlig, vid namn ALMI. Nu är dess verksamhet så framgångsrik att kapital saknas för fortsatt utlåning, något som jag bloggat om tidigare.

Vad gör regeringen, läs Mikael Damberg, då? Jo vägrar att ge kapitaltillskott. Talar i stället att ALMI får ”förhålla sig till befintligt kapital” Tillsätter i stället en utredning, som om utlåningen vore dålig eller ALMI:s verksamhet kunde ifrågasättas. I avvaktan därpå så kan ALMI inte fungera normalt.

Lösa statliga pengar finns både i Saminvest och i Industrifonden. Den 30 september 2017 hade Saminvest kortfristiga placeringar och likvida medel på 3 219 mkr. Enligt kvartalsrapporten. Industrifonden hade runt 2 miljarder (deras hemsida är obegriplig)

ALMI har under de senaste 5 åren fått en mycket god avkastning på sitt kapital. Bättre än motsvarande placerat statligt kapital.

Läs den avskräckande historien  om ALMI i Dagens Industri i går. Men egentligen är det historien om ett Näringsdepartement som inte fungerar. När man (läs jag) klämmer lite på regeringens mage, så blir frågan: Är det inte i verkligheten Magdalena Andersson som stoppar? Jag bryr mig inte om vem som missköter sig, men det är regeringen som inte fungerar.

Massiv kritik mot vinststoppet för välfärdsföretagen

I Davos pågår intressanta framtidsdiskussioner för fullt. Inga ansatser för att sätta stopp för företags vinster. I stället i detta nu diskuteras Transforming Health in the Fourth Industrial Revolution. Här deltar bland annat Nokias Hälsodivision, som visar på framtida insatser i sjukvården, som ökar kvaliteten och minskar kostnaden. I diskussionen är patienten i fokus, med kvalitet, som alla vill ha. Alla debattdeltagare är överens om att digitaliseringen ligger långt efter i sjukvården, administrationen är vårdens största kostnad. Lyssna, om än i efterhand. Ger en otrolig insikt i vad som kan göras i vården framöver. Ingen domedag!

Tobias Wikström i ledare i Dagens Industri:

”Inte ens Anna Ekström har råd att bluffa i tv”:

Det som Anna Ekström gjorde i SVT var att säga att skolföretag ”som inte vinstmaximerar” kommer att kunna vara kvar. Det är inte sant. Regeringens vinstförslag är i praktiken ett vinststopp.

Widar Andersson i socialdemokratiska tidningen Folket:

Socialdemokraterna i regeringen lånar sig nu till vänsterpartiets ideologiska symbolpolitik om vinster och företagande. Ett i grunden påhittat problem om företagsvinsters och företagares generellt skadliga inverkan på skola, vård och omsorg har fått gå så långt att S och V lämnat in en lagrådsremiss med förslag på lösningar av det påhittade problemet.

Två jurister i debattartikel i SvD ”Grundlagen sätter stopp för regeringens förslag”;

Efter att ha analyserat rättsläget kan vi inte komma till annan slutsats än att regeringens förslag strider mot rätten till näringsfrihet. Denna grundlagsreglering är överordnad ”vanlig” lagstiftning. Den föreslagna vinstbegränsningen kan därför inte genomföras.

Observera att fetstilen i de tre citaten ovan har jag satt dit, för att underlätta läsningen.

Idag noteras också två andra intressanta kritiska inslag om vinststoppet i välfärdssektorn:

Ordföranden i Sveriges Elevråd, Jakob Amnér skriver i DI: ”Vinstbegränsning fel åtgärd för oss elever”

Dagens Industris PM Nilsson tar upp vad Engelska Skolans rektor sa till Anna Ekström

World Economic Forum är mötesplatsen, men Löfven hoppade av.

Idag börjar World Economic Forum, WEF, med alla stora på plats. Sveriges största, Stefan Löfven, hoppade dock av i förra veckan. Underligt, säger jag, för är det någonstans man kan få perspektiv, så är det på Davos-mötena. (Om man vill det) Som vanligt lägger WEF grunden i en Global Riskrapport, i år: Globala risker 2018: Konflikter, rädsla och misslyckanden.

Idag kom också PWC:s årliga Davos-rapport, som visar hur världens storföretagsledare agerar och bedömer dagsläget. Näringsklimatet har kraftigt förbättrats, anser världens CEO:s. Hela 57 procent av dessa tror på bättre tiden. Mot bara 29 procent förra året. Drygt hälften av företagarna kommer att netto-anställa fler medarbetare. (Donald Trump kommer till WEF som en vinnare, något som företagsledarna säger, liksom media – men det betyder inte att man gillar Trump)

Generellt kan man säga att årets Davos-möte präglas både av optimism och osäkerhet. Inför öppnandet idag så levererade IMF igår genom sin VD Christine Lagarde nya siffror för världens ekonomiska utveckling. Dessa ser inte alls tokiga ut. Välden växter i år med 3,7 procent, upp en tiondel från i höstas. Och de kommande två åren blir snäppet bättre, enligt prognoserna.

Här är Davos-programmets länk där Du finner veckans program. Där kan man gå in och titta, lyssna på intressanta seminarier och framställningar. Även i efterhand kan länkarna nyttjas. Testa, får Du se.

WEF:s betydelse illustreras av att Emmanuel Macron i går utnyttjade tillfället till en halvdags förmöte i Paris med intressanta toppar, som alla, liksom han själv, ska åka till Davos. Ett Mini-Davos. Att deltaga var så angeläget för många näringslivstoppar att de bad att få komma, trots att de inte fanns på inbjudningslistan.

Våra medier förmedlar Alternativa Fakta om vinster i välfärden

Sveriges Radio direktsände presskonferensen med Ardalan Shekarabis och Västerledaren Sjöstedt, där dessa presenterade regeringens lagrådsremiss om stopp för vinster i privata välfärdsföretag. Radio-reporten accepterade regeringens felaktiga påstående om 7 procents vinter i dessa företag. För de allra flesta betyder nämligen 7 procents vinst, sju procent av omsättningen. Och inget annat. Att Reepalu tagit ett icke relevant mått ”operativt kapital” gör saken än mer anmärkningsvärd. Alternativa Fakta rakt upp och ned.

I tider av Alternativa Fakta borde media både säga som det är ”vinststopp”, och ange att regeringen försöker mörka vad man verkligen föreslår. Det var samma sak i gårdagens Godmorgon Världen, där reportern också sa att ”minst 7 procent får man ta ut i vinst från skolor och omsorg”. Sedan smyger en ekonomireporter ibland in och säger operativt kapital, som ingen förstår. Och lyssnaren och läsaren blir vilseledd.

Notera också: Lagen är utformad som en tillståndslag, vilket är mycket märkligt. Inte som en lag med kvalitetskrav tillsammans med en vinstbegränsning (på ett relevant mått). Istället är det regleringar in i minsta detalj, vilket framgår av att ordet tillstånd finns på 687 ställen i den knappt 190 sidor långa lagrådsremissen. Ordet vinst finns på 264 ställen. Kvalitet är tydligen inte så viktigt, för det nämns bara på 87 ställen. Läs, eller titta gärna på, Lagrådsremissen. Den är inget annat än en sjuk produkt av reglerare, som inte alls frågar efter resultat eller kvalitet på välfärdstjänsterna.

Notera hur sjukt regeringens Reepalu-förslag är när det krävs att företag som ska ta emot statliga medel måste ha tillstånd till detta. Det gäller alltså inom välfärdssektorn. Vad jag vet finns det statsbidrag och stöd på otaliga områden, men för att ta emot dessa krävs inte att man får ett särskilt tillstånd att ta emot medlen. Vart är Sverige påväg? Mot en Tillståndsstat?

Det har funnits många reaktioner på regeringens vinststopps-förslag, men mest läsvärd är nog Dagens Industri, där Tobias Wikström lägger ut texten under rubriken ”Ansvarslöst missbruk av regeringsmakten”:

 Så kom då lagförslaget om vinsttak i välfärdsföretag. Det är ett lika meningslöst som hänsynslöst slag mot mångfald, valfrihet och innovationskraft. Och det är ett grovt missbruk av regeringsmakten.

Mycket intressant att läsa finns på Svenskt Näringslivs hemsida.

I september förra året skrev Jan Nordin i Sundsvall ett brev till Stefan Löfven, sedan han startat Skvandens gymnasieskola. Läsvärt! Svar, när? 

Jag undrar om Stefan Löfven själv läst Lagrådsremissen.

Och vad säger Lagrådet? Kanske Löfven hoppas på ett nej, för att slippa få Vänsterpartiet emot sig.

Sverige kan hjälpa Sydafrika på rätt väg

Nu på tisdag, den 23 januari, börjar World Economic Forum 2018 , WEF, i Davos. En av de mest uppmärksammade delegationerna, vid sidan om Trump, blir Sydafrika. Den delegationen kommer ledas av den nyvalde ANC-ledaren Cyril Ramaphosa. I den ingår viktiga politiker och framträdande företagsledare.

Hela den stora delegationen från Sydafrika kommer till Davos för att lära sig, redovisa vad som är på gång i landet och söka investerare. Totalt 53 delegater, varav 7 ministrar. De vill också ha politiskt stöd, något som Sverige kan hjälpa till med. Visserligen har Sverige inte ännu offentliggjort sin delation, vilket är senare än normalt, men framträdande politiker och företagsledare deltar säkert. Dessa kan aktivt medverka till att Sydafrika får ett gott stöd.

Sydafrikas delation säger redan nu att de ska presentera vilka åtgärder man avser vidtaga för att återvinna landets trovärdighet och kreditvärdighet. Vidare ska man visa vilka reformer som ska genomföras för att återvinna landets ekonomiska tillväxt. Allt detta deklarerar man, trots att presidenten för nationen fortfarande heter Jacob Zuma. Man kan säga att delegationen i realiteten tar avstånd ifrån den politik som hittills förts i Sydafrika. De anser sig ha sådana möjligheter att förändra, och ersätta Zuma med Ramaphosa,. även som landets ledare.

Förra året hade Sverige en framställning kallad: Why Sweden beats other countries at just about everything. Rena skrytvalsen, som förhoppningsvis inte upprepas i år. Redovisa gängkriminaliteten i Sverige, för där lär Sverige ligga bra till…

Nu ska Sverige i stället tala om landet med Pappa-ledighet. Nog kan man tycka att vi skulle kunna dela med oss av annat, eller hjälpa länder som Sydafrika. Med digitalisering och utveckling av rolke of Law och annat som många andra länder behöver.

WEF fokuserar mycket på The urgency of shaping the Fourth Industrial Revolution.

Ett fokus direkt på Afrikas digitala utveckling kommer upp på WEF, och verkar riktigt spännande och lovande:

Africa’s digital revolution: a look at the technologies, trends and people driving it

Under kommande vecka ska det bli intressant att följa WEF i sin helhet i Davos. Det är gigantiskt. Men inte minst vad som nu händer i och för Sydafrika. Och vad Sverige gör.

 Här kommer en länk till WEF:s 2018 års Global Risk Report